a   a   a   a

 

a
a
a
 
Aktuálně
O nás
Služžby
Proběhlé akce
Vedení komory
Kontakt
 
O nás

Zakladatelé vědomi si potřeby rozšiřování společenských, kulturních a ekonomických vazeb mezi Českou republikou na straně jedné a Litvou, Lotyšskem a Estonskem na straně druhé založili smíšenou obchodní komoru s názvem Česko Pobaltská obchodní komora, jejímž cílem je přispívat k prohlubování těchto vztahů. V souladu se zákonem č.42/1980 Sb. zakladatelé předložili Ministrovi průmyslu a obchodu návrh na založení této Komory a to společně se Zakladatelskou listinou Komory a Stanovami Komory.  Ministr průmyslu a obchodu shledal záměry Zakladatelů Komory jako podnětné a všestranně přínosné, zároveň zcela v souladu s koncepcí proexportní strategie a protože Zakladatelé splnili všechny  zákonem předepsané náležitosti,  svým podpisem dne 15.10.2004 vyslovil souhlas se zřízením Česko Pobaltské obchodní komory.

Vzájemné společenské, kulturní a ekonomické vazby mezi námi a pobaltskými národy sahající do dávné historie, jsou dokladem jejich potřebnosti a oboustranné prospěšnosti a dávají tak základní předpoklady k jejich dalšímu rozvoji. Národy, obývající všechny tři země, sdílejí společně s námi společný evropský prostor již po staletí, a ačkoliv se mnohým z nás jeví jejich země psychologicky velmi vzdálené, prostým porovnáním v rámci Evropy lze se přesvědčit o opaku. Obnovením samostatných demokratických republik Litvy, Lotyšska a Estonska na začátku devadesátých let konce dvacátého století se začala psát nová historie společných vztahů navazujících na evropský politický kontext před druhou světovou válkou. Časté návštěvy politických, kulturních a společenských reprezentací na nejrůznějších úrovních z České republiky v Pobaltí a pobaltských republik u nás, dokládají touhu nezůstat historii nic dlužni a snahu prohlubovat je a rozšiřovat.

Představitelé Česko Pobaltské obchodní komory si považují za čest, že mohou svou měrou přispívat k rozvoji vztahů mezi našimi národy. Uskutečněné obchodní mise realizované Komorou navazovali na znalost a dobrou zkušenost obyvatel všech tří zemí s českými výrobky a technologiemi a kladli si za cíl prohlubovat vzájemné ekonomické vazby. Výsledkem těchto snah byly realizované obchody, dodávky výrobků či služeb a úspěšně spolupracující firmy.  Kulturní rozměr činnosti Komory byl dán uspořádáním několika koncertů a výstav, které proběhly v rámci programů mise i mimo ně.

Současné politické a společenské podmínky Evropské unie jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Pobaltskými státy. Představitelé Česko Pobaltské obchodní Komory vědomi si potenciálu tohoto rozvoje a přínosů z něj, budou i nadále usilovat o jejich pozitivní rozvoj, přinášející užitek všem zúčastněným stranám.

Spolupracujeme
a
a
a
a
a
a
a
a